English

中文

Pinyin
Layer ceng2
Make A New Layer 产生一个层 chan3 sheng1 yi ge ceng2
Add A Point 增加一个点 zeng1 jia1 yi ge dian3
More 更多 geng1 duo1
Close Line/Curve 封闭曲线 feng1 bi4 qu1 xian4
Connect Points 连接 lian2 jie1
Data File 数据文件 shu4 ju4 wen2 jian4
Boundary/Border 界线 jie4 xian4
Extract 索取 suo3 qu3
Extract 榨取 zha4 qu3
Set Boundary ding4 jie4 xian4
Set/Define 订定 ding4 ding4
Elevation/Altitude 海拔

hai3 ba2

Height 高矮 gao1 ai3
Change 改变 gai3 bian4
Freeze 冻结 dong4 jie2

Un-Freeze

解冻 jie3 dong4
Lock suo3
Un-Lock 解锁 jie3 suo3
Data is stored. 数据储存了 shu4 ju4 chu3 cun2 le


Back to Chinese Terminology