English

中文

Pinyin
Computer 电脑 dian4 nao3
PC 个人电脑 ge4 ren2 dian4 nao3
Desktop 台式电脑 tai2 shi4 dian4 nao3
Laptop 手提式 shou3 ti2 shi4 dian4 nao3
Notebook 笔记本电脑 bi3 ji4 ben3 dian4 nao3
Machine tower 主机 zhu3 ji1
Monitor 显示器 xian3 shi4 qi4
Keyboard 键盘 jian4 pan2
Mouse 滑鼠 hua2 shu3
Motherboard 主板 zhu3 ban3
Floppy disk 软盘 ruan3 pan2
CD 光盘 guang1 pan2
Scanner 扫描议 sao3 miao2 yi2
Printer 打印机 da3 yin4 ji1
To process 处理 chu3 li3
Data (numerical) 数据 shu4 ju4
Data (textual) 资料 zi1 liao4
To store 储存 chu3 cun2
Information 信息 xin4 xi1
Instruction 指令 zhi3 ling4
Hardware system 硬件系统 ying4 jian4 xi2 tong3
Software system 软件系统 ruan3 jian4 xi2 tong3
Equipment 设备 she4 bei4
Component/part 部件 bu4 jian4
Speed 速度 su4 du4
Memory 存储器 cun2 chu3 qi4
RAM 内存 nei4 cun2
Hard disk 硬盘 ying4 pan2
Operating 运行 yun4 xing2
Drive 驱动器 qu1 dong4 qi4
Device 装置 zhuang1 zhi4
Input 输入 shu1 ru4
Output 输出 shu1 chu1
Patch 补丁 bu3 ding1
Install 安装 an1 zhuang1
Cursor 光标 guang1 biao1


Back to Chinese Terminology