English

中文

Pinyin
Click 单击 dan1 ji1
Double-click 双击 shuang1 ji1
Select/Choose 选择 xuan3 ze2
Drag 拖动 tuo1 dong4
Draw hua4
Point/Vertex dian3
Line 线 xian4
Polyline 折线 zhe2 xian4
3-Dimensional 三维 san1 wei2
Elevation/Height 高度 gao1 du4
Corner 棱角 leng2 jiao3
Round yuan2
Smooth 光滑 guang1 hua2
Circle 圆圈 yuan2 quan1
Break/Divide 分割 fen1 ge1
Square 正方形 zheng4 fang1 xing2
To Close 关闭 guan1 bi4
Wide kuan1
Narrow zhai3
Terrain/Topography 地形 di4 xing2
Details 细节 xi4 jie2
Edit 编辑 bian1 ji2
Copy 复制 fu4 zhi4
Cut 剪切 jian3 qie1
Paste -- 贴 zhan1 tie1
Delete 删除 shan1 chu2
Undo 复原 fu4 yuan2
Select All 选择全都 xuan3 ze2 quan2 dou1


Back to Chinese Terminology