English

中文

Pinyin
Golf 高尔夫球 gao1 er3 fu qiu2
Golf Course 球场 qiu2 chang3
Golf Ball qiu2
Golf Club 球杆 qiu2 gan1
Tee Box 发球台 fa1 qiu2 tai3
Fairway 球道 qiu2 dao4
Sand Trap (Bunker) 沙坑 sha1 keng1
Tree shu4

Woods

树林 shu4 lin2
Hill shan1
Water shui3
Green 果领 guo3 ling3
Hole 球洞 qiu2 dong4
CartPath 球车道 qiu2 che1 dao4
Road lu4
Grass cao3
Ocean 海洋 hai3 yang2
Back Tee 发球区 fa1 qiu2 qu1
Ditch 球路沟蕖 qiu2 lu4 gou1 qu3
Dog Leg 狗腿洞 gou3 tui3 dong4
Drive 发球 fa1 qiu2
Driving Range 练习场 lian4 xi2 chang3
Front Tee 前方球座 qian2 fang1 qiu2 zuo4
Handicap 差点 cha4 dian3
Lady Tee 女子发球区 nu3 zi fa1 qiu2 qu1
Length 长度 chang2 du4
Out of Bounds 界外球 jie4 wai4 qiu2
Par 标准杆 biao1 zhun3 gan1
Tee (object) 球座 qiu2 zuo4

Pin

旗杆 qi2 gan1
Rough 长草区 chang2 cao3 qu1
Swing 挥杆 hui1 gan1


Back to Chinese Terminology