English

中文

Pinyin
Operating system
操作系统
cao1 zuo4 xi4 tong3
Windows OS
视窗系统
shi4 chuang1 xi4 tong3
Version
ban3
Program
程序
cheng2 xu4
Desktop
桌面
zhuo1 mian4
Screen
屏幕
ping2 mu4
Icon
图标
tu2 biao1
My Computer
我的电脑
wo3 de dian4 nao3
My Documents
我的文档
wo3 de wen2 dang4
Recycle Bin
回收站
hui2 shou1 zhan4
My Briefcase
我的公文包
wo3 de gong1 wen2 bao1
Click
单击
dan1 ji1
Double-click
双击
shuang1 ji1
File
文件
wen2 jian4
__Open
开启
kai1 qi3
__Close
关闭
guan1 bi4
__Save
保存
bao3 cun2
__Save As
lin4 cun2 wei2
__Search
寻找
xun2 zhao3
__Print
打印
da3 yin4
__Exit
tui4 chu1
Edit
编辑
bian1 ji2
__Undo
复原
fu4 yuan2
__Repeat
__Copy
复制
fu4 zhi4
__Cut
剪切
jian3 qie1
__Paste
-- 贴
zhan1 tie1
__Delete
删除
shan1 chu2


Back to Chinese Terminology